دانلود قالب بخش طراحی پوستر همایش یازدهم (1397)

دانلود قالب بخش طراحی پوستر همایش یازدهم (1397)

طراحی پوسترها باید در قالب زیر باشد و اندازه آنها باید طبق استاندارد همایش (عرض:70 سانتی متر _ طول: 90 سانتی متر) طراحی و چاپ گردد چاپ پوستر به عهده خود متقاضی می باشد و نوع چاپ باید روی کاغذ معمولی یا مقوا و رنگی باشد. برای نوع چاپ، پیشنهاد میشود که پلات لمینت بگیرید. بعد […]